חובת רישום תקבול חלה - גם באם אינו בבחינת הכנסה
בית המשפט המחוזי פסק, חובת רישומו של תקבול, אינה מותנית בכך שהתקבול מהווה הכנסה חייבת, וגם תקבול שאינו בגדר הכנסה חייבת מחויב ברישום.
חובת רישום תקבול חלה - גם באם אינו בבחינת הכנסה
19/2/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570