סיוע בדבר הקמה / הרחבה של בתי מלון בישראל
יינתן מעמד של מפעל מאושר המקנה מענקים בשיעור של 20% מההשקעה המוכרת לפרויקט, בגין הקמת בית מלון חדש ובו לפחות 11 חדרים או עבור הרחבת בית מלון קיים, הכוללת תוספת של 11 חדרים לפחות.
סיוע בדבר הקמה / הרחבה של בתי מלון בישראל
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570