שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לשנת 2012
בהתאם להודעת רשות המסים שיעור הריבית המעודכן לעניין סעיף 3(ט) לשנת 2012 יהיה 6.24%.
שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לשנת 2012
25/1/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570