החוק לשינוי נטל המס - המלצות ליישום עד ליום ה-31 בדצמבר 2011
המלצות ועדת טרכטנברג אושרו בחלקן על ידי הכנסת בקריאה שניה ושלישית ונקבעו בפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון 187 . בחוזר המלצות לנקיטת פעולות עד ליום ה-31 בדצמבר 2011.
החוק לשינוי נטל המס - המלצות ליישום עד ליום ה-31 בדצמבר 2011
19/12/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570