ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2011
עם תום שנת המס 2011, יש לערוך מפקד למלאי הטובין שברשותכם (לרבות טובין השייכים לאחרים ונמצאים אצלכם) וספירת קופות ליום 31 בדצמבר 2011. בחוזר פירוט לגבי נושאים אלו.
ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2011
23/11/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570