עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה
ביום ה-2 בנובמבר 2011 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), תשע"ב-2011, הקובעות כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה יהיה - 5.24% לשנה.
עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה
15/11/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570