קבלת אישור מפקיד שומה לעניין קופות גמל בעת העברת עובדים - תזכורת
למעסיקים, שלא דיווחו בעבר על העברות עובדים כנדרש, ניתנה אפשרות להסדיר את הדיווחים מול פקיד השומה ולדווח עד ליום 15 בנובמבר 2011, ללא שתוטלנה עליהם סנקציות.
קבלת אישור מפקיד שומה לעניין קופות גמל בעת העברת עובדים - תזכורת
14/11/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570