עדכונים בתחום המים - נובמבר 2011
בחוזר עדכונים בדבר היטלי הפקה לצריכה ביתית - 2010, הארכת מועד להשלמת הפרדת מדידה בישוב מתוכנן, צו המים - שינוי יחס מרכיבי הסל הקובע תעריפים ותזכורת בדבר דיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות בישוב מתוכנן.
עדכונים בתחום המים - נובמבר 2011
10/11/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570