הוצאות אש"ל בערכים ריאליים - דרישה רטרואקטיבית
בעקבות פסק הדין בנדון, המלצנו להיערך להגשת דוחות מתוקנים/מעודכנים לשנות המס 2009 ו- 2010. בחוזר הדגשים להיבטים שרצוי לקחת בחשבון בהכנת דוחות אלו וכן דוגמה לטופס דרישת הוצאות אש"ל.
הוצאות אש"ל בערכים ריאליים - דרישה רטרואקטיבית
7/11/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570