המלצות ועדת טרכטנברג - הערכות בתחום המיסוי
ביום 9 באוקטובר 2011 החליטה ממשלת ישראל לאשר את המלצות הוועדה לשינוי סדר היום החברתי - כלכלי (ועדת טרכטנברג). חלק מההמלצות כוללות שינויים במערך המסים. בחוזר עיקרי המלצות הוועדה בתחום המיסוי, אשר באם תתקבלנה, תחולתן תהיה משנת 2012 והצעותינו להערכות בעקבות דוח הוועדה.
המלצות ועדת טרכטנברג - הערכות בתחום המיסוי
30/10/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570