מנית חבר באגודה שיתופית - תיפדה על ידי יורשיו בערכה הנקוב
בית המשפט העליון קבע, כי יורשיה של חברה שהיתה בעלת מניה באגודה שיתופית שהינה כפר שיתופי - זכאים לפדות את המניה בשווי ערכה הנקוב ולא בהתאם לערכה ביום הפדיון, כטענתם.
מנית חבר באגודה שיתופית - תיפדה על ידי יורשיו בערכה הנקוב
9/10/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570