חובת הגשת דוחות ופרוטוקולים לרשם האגודות השיתופיות - תזכורת
כידוע מוטלת חובה על אגודה שיתופית להגיש, לרשם האגודות השיתופיות, אחת לשנה, דוחות כספיים מבוקרים ודוח סקירת מנהלים. כמו כן, יש להגיש לו העתקי פרוטוקולים כפי שמפורט בחוזר.
חובת הגשת דוחות ופרוטוקולים לרשם האגודות השיתופיות - תזכורת
5/10/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570