שינויים בכללי המיסוי החלים על הלוואות ושטרי הון בין חברתיים
בחוזר עדכון בדבר אישורו של תיקון מספר 185 לפקודת מס הכנסה, המתקן את סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודה, סעיפים המתייחסים להלוואות ושטרי הון בין חברתיים (להלן "התיקון").
שינויים בכללי המיסוי החלים על הלוואות ושטרי הון בין חברתיים
20/9/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570