בג"צ הורה לשר האוצר לעדכן את הוצאות אש"ל לתקופה שבין 3/09-12/10
לאחרונה קבע בית המשפט העליון, כי נישומים יוכלו לתבוע החזר בגין ההפרש בין סכומי הוצאות האש"ל שהוכרו לבין הסכום המתואם (עד לגובה ההוצאה שהוצאה בפועל) - לתקופה שבין ה- 1 במרץ 2009 (מועד הגשת העתירה) ועד ליום ה-31 בדצמבר 2010 (מועד ביטול התקנה).
בג"צ הורה לשר האוצר לעדכן את הוצאות אש"ל לתקופה שבין 3/09-12/10
18/9/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570