חתימת אגודה על הסכם חכירה תלת שנתי - מחייבת את התושבים
בית המשפט המחוזי קבע, כי תושבי אגודה שיתופית, שחתמה עם מנהל מקרקעי ישראל הסכמים תלת שנתיים - המאפשרים עיסוק חקלאי בלבד - אינם זכאים לדרוש שינוי בתוכן הסכם חכירה אישי, שייחתם מולם.
חתימת אגודה על הסכם חכירה תלת שנתי - מחייבת את התושבים
4/9/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570