חיוב הכנסות דמי שכירות שבוצעו בדרך של שיפורים במושכר
בחוזר עדכון בדבר עמדת רשות המסים בעניין חיוב הכנסות דמי שכירות, שבוצעו בדרך של שיפורים במושכר.
חיוב הכנסות דמי שכירות שבוצעו בדרך של שיפורים במושכר
17/8/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570