ביטול חשבונית מס יוכר רק באם בוצע בהתאם לתקנות
בית המשפט המחוזי קבע, כי במקרה בו יש לבטל חשבונית מס - הביטול ייעשה אך ורק בהתאם להוראות הקבועות בתקנות - ובאם לא ייעשה כן, חובה על העוסק להעביר לשלטונות מע"מ את סכום המע"מ הגלום בחשבונית.
ביטול חשבונית מס יוכר רק באם בוצע בהתאם לתקנות
16/8/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570