זכויות משפחת אמנה - תיקוני חקיקה
בחוזר פרטים בדבר תיקוני חקיקה הקובעים, כי הורה עובד המקבל למשמורתו ילד כמשפחת אמנה - יהיה זכאי לזכויות כשל הורה ביולוגי היוצא לחופשת לידה, בדומה להורה מאמץ והורה מיועד.
זכויות משפחת אמנה - תיקוני חקיקה
7/8/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570