ועדים המקומיים - דוחות כספיים ותקציב אחידים
משרד הפנים הכין מתכונת אחידה לדוחות הכספיים ודוגמה לתקציב אחיד. המתכונת החדשה תואמת את שיטת הדיווח המקובלת בשלטון המקומי והינה זהה למתכונת הדיווח הנהוגה ברשויות המקומיות.
ועדים המקומיים - דוחות כספיים ותקציב אחידים
7/8/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570