ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד ונרשם על שם אדם אחר במרשם משרד הרישוי
בית המשפט העליון: לעניין התחשבנות בין המוסד לביטוח ללאומי לחברות הביטוח - בהתאם למסמך ההבנות שנחתם ביניהם - יש להחשיב כ"רכב מעביד" - רכב המצוי בבעלות המעביד על פי דיני הקניין.
ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד ונרשם על שם אדם אחר במרשם משרד הרישוי
2/8/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570