ביטוח לאומי - רבעון יולי 2011 - שינויים בשכר המינימום
החל מרבעון יולי 2011 עלה שכר המינימום. כתוצאה מהשינוי חלו שינויים בבסיסים לתשלום כמפורט בחוזר.
ביטוח לאומי - רבעון יולי 2011 - שינויים בשכר המינימום
25/7/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570