עדכונים בתחום המים - יולי 2011
בחוזר עדכונים בדבר תקנות המים - "אמות מידה להקצאת מים לחקלאות (הוראת שעה), תשע"א-2011", היטלי הפקה לצריכה ביתית ותעשייתית- 2010, תעריפי מים לצריכה ביתית באספקה "ממקורות" - הבהרה, אגודת קולחי אשקלון נגד מנהל מקרקעי ישראל – הצלחה ועוד.
עדכונים בתחום המים - יולי 2011
21/7/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570