תזכורת בדבר המועד האחרון להגשת דוחות כספיים על ידי אגודות שיתופיות
בחוזר מידע בדבר המועד האחרון להגשת הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2010 לרשם האגודות השיתופיות.
תזכורת בדבר המועד האחרון להגשת דוחות כספיים על ידי אגודות שיתופיות
3/7/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570