התנאים לקיזוז רווח ממכירת מניות חברת בת כנגד הפסד עסקי מועבר
בית המשפט המחוזי פסק, כי רווח ממכירת מניות של חברת בת, שלפעילותה אין זיקה לפעילות החברה המוכרת - אינו בבחינת רווח עסקי הניתן לקיזוז כנגד הפסד עסקי מועבר.
התנאים לקיזוז רווח ממכירת מניות חברת בת כנגד הפסד עסקי מועבר
29/6/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570