מחלק חשמל ואנרגיה סולרית – עדכונים
בחוזר עדכונים בדבר המכסות למערכות סולריות וכן מידע בדבר עקרונות ההתחשבנות כפי שפורסמו במסמך לשימוע ציבורי בעניין "מנגנון ההתחשבנות להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים".
מחלק חשמל ואנרגיה סולרית – עדכונים
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570