התנאים להוכחה כי רכב עבודה משמש לעבודה בלבד
בית המשפט המחוזי קבע, כי בהתאם לפסיקה קודמת, הוצאות רכב תותרנה בניכוי במלואן באם הרכב אכן מיועד לצרכי עבודה בלבד. כמו כן, בית המשפט נתן דוגמה לנהלים הנדרשים לצורך הוכחה, כי הרכב אינו משמש כלל את העובד באופן פרטי.
התנאים להוכחה כי רכב עבודה משמש לעבודה בלבד
19/6/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570