קצבאות שארים - תיקוני חקיקה ומיצוי זכויות
בהמשך למאמצים לשיפור תנאי האלמנים, המופלים לרעה לעומת אלמנות בקבלת קצבאות שארים מהמוסד לביטוח לאומי - תוקנו תקנות הביטוח הלאומי. בחוזר מובא ריכוז הזכאויות לזכאים לקצבת שארים.
קצבאות שארים - תיקוני חקיקה ומיצוי זכויות
12/6/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570