עדכונים בתחום המים - יוני 2011
בחוזר עדכונים בדבר הקצאות מים לחקלאות ל- 2011 וכן מידע בדבר המשך תשלום התמיכות של משרד החקלאות - הסכם המים.
עדכונים בתחום המים - יוני 2011
2/6/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570