הכרה בהיוון התמורה ברכישת נכס מקרקעין מניב
ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי הקובע, כי כאשר קביעת שווי עסקה של רכישת נכס מקרקעין מתבססת על דמי שכירות עתידיים, שאמורים להתקבל החל מיום מסירת המושכר - כדי לקבוע את שווי התמורה ליום הרכישה (לשם קביעת מס רכישה) - יש לבצע היוון של תשלומי הריבית, ששולמו בעבור ההלוואה, שנועדה לממן את תמורה העסקה, לפי ערכם הנוכחי ליום חתימת החוזה.
הכרה בהיוון התמורה ברכישת נכס מקרקעין מניב
29/5/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570