ניכוי דמי חכירה בחכירות לתקופות שונות
ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, הקובע כי ניתן לנכות מההכנסה החייבת במס, דמי חכירה גם בגין חכירה לתקופה שאינה עולה על 25 שנים. כמו כן, ניתן בתנאים מסוימים, לנכות דמי חכירה, בחכירה העולה על 25 שנים (עד 49 שנים).
ניכוי דמי חכירה בחכירות לתקופות שונות
25/5/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570