תיקון מספר 3 לחוק התשלומים לפדויי שבי
בהתאם לתיקון לחוק ניתן יהיה להכיר באדם כפדוי שבי גם כאשר נפטר לפני כניסת חוק התשלומים לפדויי שבי לתוקף.
תיקון מספר 3 לחוק התשלומים לפדויי שבי
18/5/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570