מחלקי חשמל בקיבוצים - עדכון
בהחלטה 272 של הרשות לשירותים ציבוריים הוגדר, כי מחלקי חשמל היסטוריים, ובכלל זה מרבית הקיבוצים, יידרשו לקבל החלטה על מעמדם החוקי בתקופה של שלושה חודשים מיום הפרסום, היינו עד לסוף שנת 2009. בחוזר עדכון על מצב ביצוע ההחלטה וההשפעות הצפויות שיהיו לה על הקיבוצים.
מחלקי חשמל בקיבוצים - עדכון
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570