עדכונים בתחום המים - אפריל 2011
בחוזר עדכונים בדבר הקצאות מים לחקלאות לשנת 2011, הקצאת המים לצריכה ביתית, המצב ההידרולוגי והיטלי הפקה בחריגה.
עדכונים בתחום המים - אפריל 2011
26/4/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570