עקרונות חדשים להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר
משרד החקלאות מגבש בימים אלה את העקרונות להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב. חלוקת המכסות תיעשה, בין היתר, לפי שיקולים של פריסת ההתיישבות ופיתוח הכפר.
משרד החקלאות מעוניין לקבל את הערות הציבור למתווה, בטרם יוחלט על נוסחו הסופי. את הפניות יש להעביר עד ליום 17 באפריל 2011.
עקרונות חדשים להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר
20/4/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570