הודעה על תחולת הטבות מפעל מועדף - טופס 908
לשם קבלת ההטבות, על פי החוק החדש, יש להגיש טפסים עד ליום ה-31 במאי 2011 (מפעל שאושר במסלול החלופי) ועד ליום ה-30 ביוני 2011 (מפעל שאושר במסלול המענקים).
הודעה על תחולת הטבות מפעל מועדף - טופס 908
30/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570