עדכונים בתחום המים - מרץ 2011
בחוזר עדכונים בדבר הקצאות מים לחקלאות לשנת 2011, שינויים בהקצאת המים לצריכה ביתית ונוהל מעבר להקצאה ביתית על פי צריכה בפועל בישוב מתוכנן.
עדכונים בתחום המים - מרץ 2011
24/3/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570