מבחן הכנסה לזכאים לגמלת סיעוד בקיבוצים
בחוזר מידע בדבר תיקון הבסיס לקביעת מבחן הכנסה לזכאי לגמלת סיעוד שהוא חבר קיבוץ, החל מינואר 2011.
מבחן הכנסה לזכאים לגמלת סיעוד בקיבוצים
22/3/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570