מענקים ששולמו לעובדי חברה בגין פיצולה והפרטתה - הינם תקבולים הוניים
בית המשפט המחוזי פסק, שמענקים ששולמו לעובדי חברה ממשלתית בגין פיצולה והפרטתה - הינם תקבולים הוניים. כמו כן, נקבע שמועד ההכרה, לצרכי מס, בתקבולים - הינו מועד קבלת ההחלטה על השינוי בחברה (ולא מועד תחילת העסקתו של העובד).
מענקים ששולמו לעובדי חברה בגין פיצולה והפרטתה - הינם תקבולים הוניים
2/3/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570