הסדר ביניים המתיר את המשך הבניה והשכרת הדירות בקיבוצים
בחוזר עיקרי ההסכם בדבר הסדר ביניים, שנחתם בין התנועה הקיבוצית למנהל מקרקעי ישראל. הסדר המעוגן בהחלטת הנהלה של מינהל מקרקעי ישראל מספר 2881 בנושא "שכירויות בקיבוצים", מיום 18 בינואר 2011.
הסדר ביניים המתיר את המשך הבניה והשכרת הדירות בקיבוצים
24/2/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570