מידע אודות אתרי רשם החברות ורשם השותפויות
בחוזר מידע אודות עיקרי השירותים והמידע הניתנים באתרי רשם החברות ורשם השותפויות.
מידע אודות אתרי רשם החברות ורשם השותפויות
17/2/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570