עדכונים בתחום המים - פברואר 2011
בחוזר ריכוז תעריפי המים הרלבנטיים לצרכני המים בהתיישבות - לחקלאות, לתעשייה ולבית באספקה מ"מקורות" החל מיום 1 בינואר 2011 וכן מידע בדבר אמות מידה להקצאות מים לחקלאות 2011 והכאוס של תעריפי חריגה בשפד"ן.
עדכונים בתחום המים - פברואר 2011
13/2/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570