שותפויות - תזכורת בדבר חובת תשלום אגרה שנתית
בהתאם לפקודת השותפויות - חייבת כל שותפות בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות.
שותפויות - תזכורת בדבר חובת תשלום אגרה שנתית
9/2/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570