דיווח ותשלום מקדמה בגין עסקה בניירות ערך שלא נוכה בגינה מס במקור - ייעשה עד ליום ה-31 בינואר 2011
בעבור עסקאות בניירות ערך שלא נוכה בגינן מס במקור ושבוצעו בתקופה שבין יום ה-1 ביולי 2010 ליום ה-31 בדצמבר 2010 - יש לדווח ולשלם את המקדמה הנובעת מהדוח עד ליום ה-31 בינואר 2011.
דיווח ותשלום מקדמה בגין עסקה בניירות ערך שלא נוכה בגינה מס במקור - ייעשה עד ליום ה-31 בינואר 2011
27/1/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570