תמריץ להשקעות בחברות עתירות ידע
במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 נקבע תמריץ להשקעות בחברות עתירות מחקר ופיתוח ישראליות בשלב ה- Seed. בחוזר פרטים בדבר תמריץ זה.
תמריץ להשקעות בחברות עתירות ידע
30/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570