החלטה 1222 - הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים (הוראת שעה)
בחוזר עיקרי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1222 - הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים (הוראת שעה).
החלטה 1222 - הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים (הוראת שעה)
18/1/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570