מחלק חשמל - עדכונים
נמסר לנו מרשות החשמל, שההנחיה בדבר אופן ההתחשבנות עם חברת החשמל, אמורה להתפרסם במהלך הרבעון הראשון של 2011, אז יידרש כל קיבוץ להסדיר את מעמדו החוקי - פרטים נוספים בחוזר.
מחלק חשמל - עדכונים
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570