תנאי מקדים להוצאת חבר מאגודה שיתופית - הודעה בכתב על כך
בית המשפט המחוזי פסק, כי חבר באגודה שיתופית רשאי לצפות כי חברותו באגודה לא תופסק מבלי שתימסר לו על כך הודעה מוקדמת ומבלי שיתאפשר לו לטעון את טענותיו לפני האגודה. כמו כן, עוסק פסק הדין בהתוויה מהן נסיבות המוכיחות או שאינן מוכיחות על הוצאת מושב מחברותו בתנובה.
תנאי מקדים להוצאת חבר מאגודה שיתופית - הודעה בכתב על כך
26/12/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570