מפעל מוטב - מועד אחרון להודעה על שנת בחירה - תזכורת
המועד האחרון להודעה על בחירה בשנת 2009 כ"שנת בחירה" הינו העיתוי המוקדם מבין - המועד להגשת דוח המס לשנת 2009, בהתחשב באורכות שקיבל התאגיד לבין עד לחלוף 12 חודשים מתום שנת המס הנבחרת כ"שנת בחירה".
מפעל מוטב - מועד אחרון להודעה על שנת בחירה - תזכורת
30/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570