חוזר מים מיוחד - דצמבר 2010
בחוזר עדכון אודות פרסום הנחיות על ידי רשם האגודות השיתופיות בדבר חלוקת מכסת המים לחקלאות באגודה שיתופית, המסווגת כ"מושב עובדים" או "כפר שיתופי", לקראת שנת 2011.
חוזר מים מיוחד - דצמבר 2010
19/12/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570