ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2010
עם תום שנת המס 2010, יש לערוך מפקד למלאי הטובין שברשותכם (לרבות טובין השייכים לאחרים ונמצאים אצלכם) וספירת קופות ליום 31 בדצמבר 2010. בחוזר פירוט לגבי נושאים אלו.
ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2010
29/11/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570